Pojam KDS-CATV

Kablovska industrija, onakva kakvu je i danas znamo, nastala je u kasnim 40-im godinama prošlog veka. Tada su se pod skraćenicom CATV podrazumevali zajednički antenski sistemi (community antenna television) ali danas se pod tom skraćenicom podrazumeva kablovska televizija (cable television). Kod nas je usvojen termin KDS (Kablovski distribucioni sistem)
Do pre dvadesetak godina povezivanje elemenata kablovskog sistema je bilo skoro isključivo koaksijalnim kablom. Tipična arhitektura takvih CATV sistema se naziva tree-and-branch ('stablo i grane'). Razlog tome je što topologija sistema podseća na strukturu drveta sa stablom i granama.

Danas se većinom projektuju kablovske mreže u koje su implementirani i optički kablovi, tako da se koristi kombinacija optičkih i koaksijalnih kablova da bi se doveo signal do krajnjih korisnika. Takve arhitekture kablovskih sistema se nazivaju hybrid fibre / coax (HFC). Ovakvi sistemi su počeli da se projektuju još od pre desetak godina, ali optički kablovi tek poslednjih godina postaju dominantan prenosni medijum u kablovskim telekomunikacijama. Fiber optika se aplicira sve dublje i dublje u sistemu. U najnovijim projektima optički kabl se koristi u celom sistemu sve do krajnjih korisnika ('fibre to the home' - FTTH sistemi).
Ipak, generalno gledano, sa ekonomskog i tehničkog aspekta HFC će biti najčešći tip sistema u narednim godinama kad su srednji i veliki CATV sistemi u pitanju.
Mali sistemi se i dalje skoro kompletno realizuju sa koaksijalnim kablom.

Elementi HFC kablovskog sistema

Tipičan kablovski sistem se sastoji od tri osnovna elementa. Prvi je antenski sistem, i to je lokacija na kojoj se vrši prijem nekih TV signala koji se prenose kroz mrežu. Ta lokacija antena može biti i na nekom udaljenom mestu (vrh brda ili krov neke visoke zgrade) gde je kvalitet signala zadovoljavajući. Taj signal sa tog udaljenog mesta je potrebno dovesti do glavne stanice. Postoje tri osnovna načina prenosa tog signala: mikrotalasni relejni link (point-to-point), sistem sa optičkim kablom (fibre supertrunk) i sistem sa koaksijalnim kablom (coax supertrunk). U manjim sistemima su antenski sistem i glavna stanica najčešće na istom mestu.

Druga komponenta je već pomenuta glavna stanica. U glavnoj stanici se primaju signali iz različitih izvora (satelit, udaljeno antensko mesto, lokalna radio / TV difuzija, lokalni studio i slično), koji se zatim obraćuju i šalju dalje kroz kablovsku mrežu. U glavnoj stanici takoće može da se vrši i skremblovanje programa tako da te programe mogu da gledaju samo ovlašćeni pretplatnici. Takav signal se dalje kombinuje sa signalom nekih specijalnih servisa kao što je Internet (za korišćenje tih servisa potrebni su kablovski modemi) i priprema za slanje kroz distributivnu mrežu.Ta priprema je u stvari pretvaranje električnog signala u svetlosni signal za prenos kroz fiberoptik kablove. Urećaj kroz koji se to realizuje je optički transmiter.

Treći važan element kablovskog sistema je distributivna mreža. Kablovi koji vode od glavne stanice nazivaju se napojni kablovi. Oni sprovode signal na veće udaljenosti i zato su oni ili optički kablovi ili koaksijalni kablovi sa većim prečnikom (19 mm). Na odrećenim udaljenostima se nalaze optički čvorovi (nodovi) ili linijski pojačavači a mnogi od njih su i distribucioni pojačavači iz kojih se signal sprovodi dalje kroz napojni kabl ali se i odvodi do okolnih korisnika kroz odvodne kablove koji su manji u prečniku (11 mm). Instalacija kablova može biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema.
Zatim sledi pretplatnička mreža, kroz koju se signal razvodi od odvodnih kablova do samih pretplatnika. U ovom delu sistema se koriste kablovi sa manjim prečnikom (6-7mm) i tu je još i oprema kao što su filtri, razdelnici, TV utičnice,  kućni prijemnici, kablovski modemi, konvertori, dekoderi itd.

Preporuke za projektovanje KDS i ZAS i zakonska regulativa

Preporuke za projektovanje ZAS i KDS - (pdf 70KB srp)

Kao što se sa blok šeme sistema vidi distributivna mreža je podeljena na primarni sistem, sekundarni sistem i finalnu distribuciju (pretplatničku mrežu).

Ovaj opis strukture CATV sistema je dosta pojednostavljen . U praksi postoje i drugačije arhitekture i topologije sistema (Ring redundantni sistem, ili BC (Broadband Community) - potpuno novi trend). Mećutim, uvek treba voditi računa o standardima, na sledećem linku je kratak izvod: Izvod iz standarda

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš